بررسی و نقد مبانی معرفت شناسی اخلاق سکولار
62 بازدید
محل نشر: معرفت اخلاقی » پاییز 1389 - شماره 4 (26 صفحه - از 21 تا 46)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اخلاق سکولار از مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و نیز از برخی اصول و مبانی معرفت شناختی بهره می برد. اموری همچون شک گرایی، نسبیت گرایی، عقل گرایی، علم باوری و کثرت گرایی معرفتی اموری هستند که به عنوان مبانی معرفت شناختی اخلاق سکولار مطرح هستند. ابتلا انسان معاصر غربی به شکاکیت و نسبیت در معرفت از یک سو، و گرایشات علم باورانه، عقل گرایانه، کثرت گرایی معرفتی و اخلاقی از سوی دیگر، موجب دور شدن وی از اخلاق دینی گردید و زمینه را برای طرح اخلاق سکولار فراهم ساخته است. اینها جملگی ناشی از ضعف های مفرط مسیحیت موجود و عملکرد سوء کلیسا در برخورد با اندیشه های علمی و فلسفی بوده است. این مقاله به تشریح این مبانی و نقد و بررسی آنها پرداخته و سعی در اثبات کارآمدی اخلاق دینی نموده است. واژگان کلیدی: اخلاق، سکولاریسم، شک گرایی، نسبیت گرایی، عقلانیت، علم باوری، کثرت گرایی